Adatvédelmi nyilatkozat

 

NkPharma Egészségügyi Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

ANkPharma Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 76., cégjegyzékszám:
13 09 115730, adószám: 14081398-2-13)(a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi
oldalak adatkezelését szabályozza:
http://nagykovacsipatika.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhető
az alábbi oldalról: https://nagykovacsipatika.hu/adatvedelmi_tajekoztato

A tájékoztató
módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

 

Név: NkPharma Kft

Székhely: 2094.
Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 76.

E-mail:
info@nagykovacsipatika.hu

Telefon: 06-26-355-966

 

Fogalom meghatározások

 

1.     „személyes
adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.     „adatkezelés”:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.     „adatkezelő”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

 

4.     „adatfeldolgozó”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

5.     „címzett”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

6.     „az
érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

7.      „adatvédelmi incidens”:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

A személyes adatok:

 

a)     kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)     gyűjtése csak
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)      az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)     pontosnak és szükség
esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)     tárolásának olyan
formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);

 

f)       kezelését oly módon kell
végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás
és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő felelős a
fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

 

Adatkezelések

 

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre
és az adatkezelés célja:

 


Személyes adat


Az adatkezelés célja


Vezeték-és keresztnév


A kapcsolatfelvételhez,
 megfelelő megszólításhoz szükséges.


E-mail cím


Kapcsolattartás.


feliratkozás időpontja


Technikai művelet
 végrehajtása.


feliratkozás kori IP
 cím


Technikai művelet
 végrehajtása.

 

Sem a név, sem az e-mail
cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

2.      Az érintettek köre: A weboldalon
feliratkozó valamennyi érintett.

 

3.      Az adatkezelés időtartama,
az adatok törlésének határideje:
A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke
alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési
kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli
bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat,
az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.

 

4.      Az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei
: A
személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a
fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.     Az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
:

 

·        Az
érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·        tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

·        az
érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

 

6.      A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az
adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
:

-         Bármely,
a Szent Sebestyén Gyógyszerár címéről (info@nagykovacsipatika.hu) érkező
hírlevél láblécében található linkre kattintva

-         postai
úton:        2094. Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 76. címen,

-         e-mail
útján:       info@nagykovacsipatika.hu e-mail címen
,

-         telefonon:           06-26-355-966-os
telefonszámon.

 

7.      Az adatkezelés jogalapja:

 

7.1.a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja,

 

7.2.Az elektronikus
kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése
:

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása
céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben
az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Tárhely-szolgáltató

 

1.      Adatfeldolgozó által
ellátott tevékenység: Tárhely és domainregisztrációs szolgáltatás

2.      Adatfeldolgozó
megnevezése és elérhetősége:

     Silicium Network
Informatikai Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.

Telefon: +36 (70) 9447008
Adatvédelmi tájékoztató: http://www.silicium.eu/adatvedelmi-nyilatkozat/

3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az
érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.      Az érintettek köre: A weboldalt
használó valamennyi érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: A
weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

6.      Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje
: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti
megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

7.      Az adatfeldolgozás
jogalapja: a
6.
cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
.

 

 

Hírlevél funkció
szolgáltató

 

Adatfeldolgozó által
ellátott tevékenység: Hírlevél funkció szolgáltatása

 

1.      Adatfeldolgozó
megnevezése és elérhetősége:

mailchimp.com
Székhely: 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA

Adatvédelmi tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/

2.      Az adatkezelés ténye, a
kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

3.      Az érintettek köre: A hírlevélre
feliratkozó valamennyi érintett.

 

4.      Az adatkezelés célja: A
weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje
: Az adatkezelő és a hírlevél funkció
szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a hírlevél funkció
szolgáltató
felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

5.      Az adatfeldolgozás
jogalapja: a
6.
cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
.

 

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

1.       Webáruházakra
jellemző cookie-k az úgynevezett „
jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz
szükséges cookie-k” és „b
iztonsági
cookie-k”
,
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az
érintettektől.

 

2.       Az
adatkezelés ténye, a
kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

3.       Az
érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

4.       Az
adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

5.       Az
adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
:

 


Süti típusa


Adatkezelés jogalapja


Adatkezelés

időtartama


Kezelt adatkör


Munkamenet sütik (session)

 


Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
 valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése


A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 


connect.sid

 

 

6.       Az
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A cookie-k használatával
nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 

7.       Az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintettnek lehetőségük van a
cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az
Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

8.       Az
adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó
által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 

1.       A
„Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

2.       Amikor
Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a
cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

3.       Amikor
a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt
le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre
kattintott.

 

4.       Minden
Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

5.       Az
információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt
a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek
számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a
hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított
felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel
bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

6.       Ha
nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja
azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.
Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

7.       További
információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: 
www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 

1.       Ez a
honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó
által látogatott weblap használatának elemzését.

 

2.       A
Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét
az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

3.       A
teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő
jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

4.       A Google
Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy
ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz
teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és
feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos
adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

1.       A
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2.       Továbbá Ügyfél a
jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes
adatait kezelje.

 

3.       Szolgáltató nem küld
kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató
minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre
és az adatkezelés célja:

 


Személyes adat


Az adatkezelés célja


Név, e-mail cím.


Azonosítás, a
 hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.


A feliratkozás
 időpontja


Technikai művelet
 végrehajtása.


A feliratkozás kori IP
 cím


Technikai művelet
 végrehajtása.

 

5.       Az
érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

6.       Az adatkezelés célja:
reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet) küldése az érintett
részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
akciókról, új funkciókról stb.

 

7.       Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

8.       Az
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH93859/2016

 

9.       Az
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei
:A személyes
adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.

 

10.    Az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
:

 

·        Az
érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·        tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

·        az
érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

 

11.  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az
adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
:

-         A
tőlük kapott bármely hírlevél láblécében a leiratkozás linkre kattintva,

-         postai
úton a 2094. Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 76. címen,

-         e-mail
útján  az info@nagykovacsipatika.hu e-mail címen
,

-         telefonon
a 06-26-355-966-os telefonszámon.

 

12.    Az érintett bármikor,ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

13.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)
bekezdés a)  és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5)
bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató,
illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást
vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó -
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak
visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy
előzetes hozzájárulásával adható át.

 

14.  Tájékoztatjuk, hogy

 

·        az
adatkezelés az Ön hozzájárulásán
alapul.

·        köteles a személyes adatokat
megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

·        az
adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy
nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

 

Panaszkezelés

 

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre
és az adatkezelés célja:

 


Személyes adat


Az adatkezelés célja


Vezeték-és keresztnév


Azonosítás,
 kapcsolattartás.


E-mail cím


Kapcsolattartás.


Telefonszám


Kapcsolattartás.


Számlázási név és cím


Azonosítás, a
 megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések
 és problémák kezelése.

 

2.      Az érintettek köre: A
webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi
érintett.

 

3.      Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje:
A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv,
átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

4.      Az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei
: A személyes adatokat az
adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.

 

5.      Az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
:

 

·        Az
érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·        tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

·        az
érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

 

6.      A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az
adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
:

 

-         postai
úton a 2094. Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 76. címen,

-         e-mail
útján az info@nagykovacsipatika.hu e-mail címen
,

-         telefonon
a 06-26-355-966 telefonszámon.

 

7.     Az
adatkezelés jogalapja
:
6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
17/A. § (7) bekezdése.

 

8.     Tájékoztatjuk,
hogy

 

·        a
személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

·        a
szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

·        köteles a személyes adatokat
megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

·        az
adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy
nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

 

1.      Az adatgyűjtés ténye, a
kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Instagram stb. közösségi oldalakon
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

2.      Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Instagram stb.
közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

3.      Az adatgyűjtés célja: A
közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,
akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.

 

4.      Az adatkezelés
időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5.      Az adatkezelés
jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

1.       Amennyiben
az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail,
közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2.       Adatkezelő
a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott
személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év
elteltével törli.

 

3.       E tájékoztatóban
fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.       Kivételes
hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére,
átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.       A
Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad
ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

1.      A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy
az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

 

2.      A helyesbítéshez való
jog

 

Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3.      A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.

 

4.      Az elfeledtetéshez való
jog

 

Ha az adatkezelő
nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5.      Az adatkezelés
korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:

·        Ön vitatja
a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;

·        az
adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

·        az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;

·        Ön
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6.      Az adathordozhatósághoz
való jog

 

Ön jogosult arra, hogy
az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

7.      A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.

 

8.      Tiltakozás közvetlen
üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9.      Automatizált
döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy
ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve
a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem
alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·        Ön
és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;

·        meghozatalát
az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·        Ön
kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2
hónappal meghosszabbítható
. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül
tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz
intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okairól
, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés
biztonsága

 

Az adatkezelő és az
adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű
és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)     a személyes adatok
álnevesítését és titkosítását;

 

b)     a személyes adatok
kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

c)      fizikai vagy műszaki
incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;

 

d)     az adatkezelés
biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló
eljárást.

 

Az érintett
tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére
adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy
a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell
tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·        az
adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre
, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint
például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

·        az
adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
;

·        a
tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben
az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem
értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens
bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,
mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges
jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest,
Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során
figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-         A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-         2011. évi CXII. törvény – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban:
Infotv.)

-         2001. évi CVIII. törvény –
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-         2008. évi XLVII. törvény – a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-         2008. évi XLVIII. törvény –
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)

-         2005. évi XC. törvény az
elektronikus információszabadságról

-         2003. évi C. törvény az
elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-         16/2011. sz. vélemény a
viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-         A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről

-         Az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Címkék: