Adatvédelmi szabályzat

 Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelési szabályzat az Nkpharma Kft által működtetett honlapon (nagykovacsipatika.hu), vagy egyéb csatornán keresztül a hírlevélre feliratkozott felhasználók adataira vonatkozó szabályokat tartalmazza. A regisztrált felhasználók önkéntes és határozott hozzájárulásukat adják az alábbiakban megfogalmazott szabályok szerint történő adatkezelésre.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása szükséges a személyi adatok kezeléséhez.

16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A felhasználó hozzájárulását - az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően, a feliratkozás során adhatja meg.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Nkpharma Kft.

Adatkezelő címe: 2094. Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 76.

                      Adatfeldolgozás megnevezése: hírlevél céljából kezelt adatbázis, regisztrált és hírlevélre feliratkozók adatainak nyilvántartása.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

NAIH-93859/2016.

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

 •     vezeték és keresztnév,

 •     e-mail cím

A felhasználó döntése alapján a feliratkozás során megadható adatok:

 •     a felhasználó telefonszáma, titulusa, születési ideje, pontos lakcíme (utca, házszám), testsúlya, magassága, foglalkozása, iskolai végzettsége, családi állapota, gyermekei száma.

 •     A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Adatkezelő

 •     nem kezel közérdekű adatokat,

 •     nem tart nyilván bűnügyi személyes adatokat,

 •     nem tart nyilván és nem tárol különleges adatokat,

 •     nem hozza nyilvánosságra az ügyfél személyes adatait,

 •     az ügyfelek e-mail adatai szerepelnek a levelező listában,

 •     nem végez automatizált feldolgozást.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása az alábbi célokból:

 •     felhasználó kérésére hírlevelek, tájékoztatók küldése.


A felhasználó által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból az Adatkezelő felhasználhatja. Az Adatkezelő valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az Adatkezelő által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak/információk jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó - leiratkozással - megtilthatja.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az Nkpharma Kft által működtetett nagykovacsipatika.hu oldalon hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy ne zavaró, hanem a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

Az Nkpharma Kft által működtetett nagykovacsipatika.hu oldal használ remarketing eszközöket. Ennek megfelelően az oldal látogatói érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket láthatnak. Hirdetéseink elsődleges célja a látogatókkal való kapcsolattartás. A remarketing hirdetések a Google AdWords rendszerén keresztül internetes webhelyeken jelennek meg a Google ill. partnereinek hálózatán. Külső Adatkezelők, közöttük a Google, cookie-k segítségével, - a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján - jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak. Amennyiben Ön nem kíván remarketing hirdetéseket látni, módjában áll letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetés beállításaiban.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adat továbbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által a feliratkozás során kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg az Adatkezelő által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon Adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.


A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

Jogok

A személyes adatok felhasználásával kapcsolatban a felhasználót az alábbi jogok illetik meg:

       Tájékoztatás kérése

Felhasználóink kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén - amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.

         Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adatot az Ügyfél helyesbítheti, illetve megjelöljük, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát.

         Törlés

A személyes adatokat töröljük, ha

 •     kezelése jogellenes;

 •     az érintett ezt kéri, és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség;

 •     a hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 •     az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 •     azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.    Zárolás

Törlés helyett a személyes adatot zároljuk, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Adatkezelőnk az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbította. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül Adatkezelőnk az érintettel írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet Adatkezelőnk tájékoztatja a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

       Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 •     ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 •     ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 •     törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelőnk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Adatkezelőnk az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül -a bírósághoz fordulhat.

        Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az Adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei bíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el.

       Hatósági eljárás

Fentieken túl az érintett a Hatóságnál eljárást kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogok gyakorlásával) kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást az Adatkezelő a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelő személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó - leiratkozással - megtilthatja.

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Peet&Cook Kft. tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) az Adatkezelő biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés, - feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, az Adatkezelő alkalmazásában álló fejlesztők ismerhetik meg. Az „admin” felület titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. Az Adatkezelő ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik. A rendszergazda jogait Adatkezelő rögzítette, és az adatokhoz való hozzáférését ellenőrzi.

Adattovábbítás

Adatkezelő mielőtt a felhasználó adatait harmadik személy részére továbbítja a felhasználótól hozzájárulást köteles kérni és tájékoztatnia kell felhasználót az adatok harmadik fél által történő használatával kapcsolatban. Az adattovábbításról az Adatkezelő nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a honlap szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben a regisztráció során a szabályzat linkjét jelölő mezőt kipipálja.

Hozzájárulás tartalma:

„Az Nkpharma Kft által működtetett nagykovacsipatika.hu oldalon, vagy egyéb csatornán keresztül történő feliratkozás során megadott adataimat, valamint a regisztrációt követően a honlapon megadott különleges adataimat Adatkezelő az Nkpharma Kft által működtetett nagykovacsipatika.hu oldalon található Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul vettem, hogy 16 éven aluliak kizárólag a törvényes képviselői (szülei) hozzájárulásával adhatják meg az adataikat.”


Mi az a süti?

Egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre. Pontosabban egy - a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó - információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket - sütifájlok -, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

Milyen sütiket és mire használunk?

Oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.

Hogyan?

A Google Analytics sütikkel információt gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes oldal megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják - és nem is akarják - konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik).

Funkcionális sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát.

Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel - akiknél hirdetünk (bármikor letilthatja ezt a funkciót). Céljuk, hogy olyan hirdetésekkel találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Megnézik pl. hogy milyen oldalakat keresett fel, hova kattintott, hány oldalt nézett meg stb. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja - pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb. -, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek oldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért. Harmadik feles süti az is, amiket hirdetőpartnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépére, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.

Szerzői jogok

Az Nkpharma Kft által működtetett nagykovacsipatika.hu portál teljes terjedelmében az Adatkezelő szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.


A portálon található fotók, képek, videók is Adatkezelő tulajdonát képezik, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A nagykovacsipatika.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására csak a portált üzemeltető Adatkezelő jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

A portál fórumán és blogján megjelenő és olvasható véleményekért és hozzászólásokért a működtető semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.


Címkék: